Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875)   

informuję o zwołaniu

 XXXV Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

w dniu  22 grudnia 2017 roku o godz. 13:00

w  Szkole Podstawowej w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIV sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej                     w Pasymiu.
 7. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                        z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku.
 8. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grom, gmina Pasym.
 9. Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki.
 10. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
 11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
 12. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
 13. Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata                   2018-2028.
 14. Projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2018.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                        /-/ Brygida Starczak


INFORMACJA

 

 

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się 

 w dniu 21 grudnia 2017r. (czwartek) o godzinie 13:00 w  pokoju  nr 9 Urzędu Miasta  i Gminy  w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. 1.Omówienie materiałów sesyjnych:
 • Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.
  • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grom, gmina Pasym.
  • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki.
  • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
  • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
  • Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
  • Projekt uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
  • Projekt uchwały w sprawie: budżetu na rok 2018
 • Projekt uchwały w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku.

 2.  Sprawy różne.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                     /-/ Brygida Straczak