Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

INFORMACJA

 

 

 Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej,  odbędzie się  w dniu 26 października 2017r. o godzinie 14:00  w  pokoju  nr 9 Urzędu Miasta  i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

2.  Omówienie materiałów sesyjnych:

 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym  na lata 2017-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
 • Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych.

       3.  Sprawy różne.

                                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                   Rady Miejskiej   

                                                                                                       /-/ Brygida Starczak

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446 ze zm.)   

informuję o zwołaniu

 XXXIII Sesji Wyjazdowej Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  30 października 2017 roku o godz. 13:00

w  Szkole Podstawowej w Gromie

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
 3. Projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.
 1. Projekt uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pasym.
 2. Projekt uchwały w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                        /-/ Brygida Starczak