Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

INFORMACJA

 

          Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się                                          w dniu 07 czerwca 2018r. o godzinie 14:00 w pokoju nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Tematem posiedzenia   będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:

 

 • Projekt uchwały w sprawie: wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                   i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".
 • Projekt uchwały w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

2. Sprawy różne.

                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                        /-/ Brygida Starczak

 

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)   

informuję o zwołaniu

 XL  Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu  08 czerwca 2018 roku o godz. 13:00

w  Szkole Podstawowej w Pasymiu

 

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie:  wniesienia skargi do sądu administracyjnego                         na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
 10. Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                   i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".
 11. Projekt uchwały w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

                                                                                                 Przewodniczący

                           Rady Miejskiej

                     /-/ Brygida Starczak