Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

INFORMACJA

Informuję, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 06 czerwca 2017r.  o godz. 1000          w  pokoju  Nr 9 Urzędu Miasta  i Gminy w Pasymiu                   z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Analiza wykonania budżetu za rok 2016.
  2. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nie absolutorium burmistrzowi z tytuły wykonania budżetu za rok 2016.
  3. Kontrola wydatkowania funduszy w 2016 i 2017 roku na remont  i utrzymanie dróg obejmujących w szczególności zagadnienia:

   - zapoznanie ze stanem dróg, planem prac remontowych na 2017 i 2018 rok,

- zapoznanie z procedurami sprawowanego nadzoru przez UG nad stanem dróg gminnych,

- kontrola zakresu prac remontowych ich celowości oraz ocena osiągniętych efektów.

                                                               Przewodniczący                                                       Komisji Rewizyjnej                                         /-/ Andrzej Kozikowski

 

INFORMACJA

 

Informuję, że posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej                i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  07 czerwca 2017r. o godz. 1300  w pokoju Nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Porządek obrad:

  1. Spotkanie z Prezesem Zarządu w sprawie kosztów odbioru nieczystości płynnych oraz w sprawie worków.
  2. Informacja dotycząca działań gminy w zakresie ochrony środowiska (ilość odprowadzonych ścieków do oczyszczalni w stosunku do ilości zużytej wody).
  3. Analiza utrzymania dróg powiatowych poza granicami miasta Pasym.

                  

                                                                         Przewodnicząca Komisji                                                                                    Rolnictwa, Gospodarki                                                                              Komunalnej i Ochrony Środowiska

                                                                /-/Hanna Barbara Gryczka