Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

I N F O R M A C J A

 

 

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2017 roku o godz. 11:30  w  pokoju  nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
 • Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz   ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016.
 • Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym   z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

 

       2.  Sprawy różne.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

/-/ Brygida Starczak

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446 ze zm.)   

informuję o zwołaniu

 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu 27 czerwca 2017r. o godz. 13:00

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu, ul. Rynek 10A

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XXIX sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.
 8. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
 9. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016.
 10. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                    Przewodniczący

                                              Rady Miejskiej

                                        /-/ Brygida Starczak