Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

informuję o zwołaniu

XLI Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

w dniu 28 czerwca 2018r. o godz. 13:00

w Szkole Podstawowej w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4

   Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 1. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
 2. Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.
 3. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
 4. Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz                 ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017.
 5. Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                   Przewodniczący

                                             Rady Miejskiej

                                     /-/ Brygida Starczak

 

INFORMACJA

 

 

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej, które odbędzie się  w dniu 26 czerwca 2018 roku o godz. 14:00  w  pokoju   nr 9 Urzędu Miasta  i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.
 • Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017.
 • Projekt uchwały w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

 

       2.  Sprawy różne.

                                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                    /-/ Brygida Starczak