Głównej zawartości

Informacje o terminach sesji i komisji

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  

informuję o zwołaniu

 XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu

 

w dniu 31 marca 2017r. o godz. 13:00

 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Pasymiu, ul. Rynek 10A

 

    Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z  XXVII sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu  za rok 2016.
 6. Interpelacje i wnioski radnych.
 7. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
 8. Projekt uchwały w sprawie:  zmiany budżetu na rok 2017.
 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.
 10. Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.
 12. Projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 13. Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 14. Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/243/2010 z dnia 10 listopada 2010r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                                                              Wiceprzewodniczący

                                             Rady Miejskiej

                                        /-/ Adam Kowalczyk

 

INFORMACJA                   

                                

 

 

            Informuję, że wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej  odbędzie się  w dniu 28 marca 2017r. o godz. 14:00  w  pokoju nr 9 Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

Tematem  posiedzenia  będzie:

 

 1. Omówienie materiałów sesyjnych:
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                          na lata 2017-2028.
 • Projekt uchwały w sprawie:  zmiany budżetu na rok 2017.
 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku                      na terenie gminy Pasym.
 • Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej                        w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                   w Gminie Pasym w 2017 roku.
 • Projekt uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 • Projekt uchwały w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli  oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 • Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/243/2010 z dnia 10 listopada 2010r.                   w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji.

 

     2.  Sprawy różne.

                                                                                                                                                             Wiceprzewodniczący

                                                                                                                                                               Rady Miejskiej

                                                                                                                                                             /-/ Adam Kowalczyk