Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2014-2018

 

      Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji Termin wykonania Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1 I/1/2014 01.12.2014r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu.
2 I/2/2014 01.12.2014r. w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu.
3 II/3/2014 08.12.2014r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu
4 II/4/2014 08.12.2014r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej
5 III/5/2014 19.12.2014r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2014.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 29.12.2014r., poz. 4300

6 III/6/2014 19.12.2014r. w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.
7 III/7/2014 19.12.2014r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/249/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym

Dz. Urzędowy

Wojew. Warm.-Maz. z dnia               15 stycznia 2015r., poz 310

8 IV/8/2014 30.12.2014r. W sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2014, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
9 IV/9/2014 30.12.2014r. W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.
10 IV/10/2014 30.12.2014r. W sprawie: budżetu na rok 2015

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13 stycznia 2015r. poz. 266

11 IV/11/2014 30.12.2014r. W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
12 V/12/2015 27.02.2015r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

13 V/13/2015 27.02.2015r. W sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11.03.2015r., poz. 886

14. V/14/2015 27.02.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom, gmina Pasym.

15. V/15/2015 27.02.2015r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz 1127

16. V/16/2015 27.02.2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew.

Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz. 1128

17. V/17/2015 27.02.2015r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz 1129

18. V/18/2015 27.02.2015r. w sprawie: przyjęcia „Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020”.
19. V/19/2015 27.02.2015r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum          w Pasym
20. V/20/2015 27.02.2015r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego                    w Pasymiu.

21. V/21/2015 27.02.2015r. w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz. 1130

22. V/22/2015 27.02.2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2015 roku.
23. V/23/2015 27.02.2015r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu
24. V/24/2015 27.02.2015r. w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pasymiu
25. V/25/2015 27.02.2015r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

26. V/26/2015 27.02.2015r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

27. V/27/2015 27.02.2015r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

28. V/28/2015 27.02.2015r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”

29.

VI/29/2015

28.04.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

30.

VI/30/2015

28.04.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.05.15r. poz. 1831

31.

VI/31/2015

28.04.2015r.

w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                  w Pasymiu.

32.

VI/32/2015

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Pasymiu

33.

VI/33/2015

28.04.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

34.

VI/34/2015

28.04.2015r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczycieńskiemu

35.

VI/35/2015

28.04.2015r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/222/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 7,4606 ha, położonych na terenie Gminy Pasym granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

36.

VI/36/2015

28.04.2015r.

w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

37.

VI/37/2015

28.04.2015r.

w sprawie: wystąpienia Gminy Pasym ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.

38.

VI/38/2015

28.04.2015r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z siedzibą w Barczewie.

39.

VI/39/2015

28.04.2015r.

w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

40.

VI/40/2015

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

41.

VI/41/2015

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt              w mieszkaniach chronionych.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27.05.2015r. poz. 1972

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.117. 2015

42.

VI/42/2015

28.04.2015r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

43.

VII/43/2015

30.06.2015r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie

44.

VII/44/2015

30.06.2015r.

w sprawie: nadania Statutu Zespołu Szkół w   Pasymiu przy   ul. Jana Pawła II 4.

45.

VII/45/2015

30.06.2015r.

w sprawie: przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

46.

VII/46/2015

30.06.2015r.

w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11.08.15r., poz.2919

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.231.2015 z dn. 06.08.15r.

47.

VII/47/2015

30.06.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi Miłuki na lata 2015-2020.

48.

VII/48/2015

30.06.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5   położonej w obrębie geodezyjnym Michałki.

49.

VII/49/2015

30.06.2015r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno
50. VII/50/2015 30.06.2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/2003 Rady Miejskiej                        w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10.07.2015r., poz. 2524

51. VII/51/2015 30.06.2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.
52. VII/52/2015 30.06.2015r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 20.07.15r., poz. 2642

53. VII/53/2015 30.06.2015r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
54. VII/54/2015 30.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2014.
55. VII/55/2015 30.06.2015r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

56.

VIII/56/2015 31.08.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Pasym

na lata 2015- 2028.

57.

VIII/57/2015 31.08.2015r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dnia 21.09.2015r., poz. 3296

58.

VIII/58/2015 31.08.2015r.

w sprawie: wyboru ławników do

Sądu Rejonowego w Szczytnie na

kadencję 2016-2019.

59. VIII/59/2015 31.08.2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pasymiu.

60. VIII/60/2015 31.08.2015r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu, dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pasymiu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromie.
61. VIII/61/2015 31.08.2015r. w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”.
62. VIII/62/2015 31.08.2015r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.10.2015r. poz. 3582

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.271.2015 z dn. 07.10.2015r.

63. VIII/63/2015 31.08.2015r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/131/2008 z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dnia 16.09.2015r., poz. 3266

64.

IX/64/2015 29.09.2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej    w Pasymiu

65. IX/65/2015 29.09.2015r.

w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo).

66. IX/66/2015 29.09.2015r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Świętajno

67.

IX/67/2015 29.09.2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

68.

IX/68/2015 29.09.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 13.10.2015r., poz. 3584

69.

IX/69/2015 29.09.2015r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
70. IX/70/2015 29.09.2015r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

Dz. Urz. Wojew. War.-Maz. z dnia 12.10.2015r., poz. 3570

71.

IX/71/2015 29.09.2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej w Pasymiu na okres 10 lat.

72.

X/72/2015 27.10.2015r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pasym umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.
73. XI/73/2015 29.10.2015r. W sprawie zmiany planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”
74. XII/74/2015 05.11.2015r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

75. XII/75/2015 05.11.2015r. W sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10.11.2015r. poz.4048      

76. XII/76/2015 05.11.2015r.

w sprawie: określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia               10 listopada 15r. poz. 4049.
77. XII/77/2015 05.11.2015r.

w sprawie: wystąpienia gminy Pasym ze Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

78. XII/78/2015 05.11.2015r. w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych.
79. XIII/79/2015 04.12.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.
80. XIII/80/2015 04.12.2015r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015 Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 14 grudnia 2015r., poz. 4944
81. XIII/81/2015 04.12.2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 4945
82. XIII/82/2015 04.12.2015r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Mazur. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 4946

Uchwała RIO Nr 0102-7/16 z dnia 07.01.16r.

83. XIII/83/2015 04.12.2015r. w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego                       w Pasymiu.
84. XIII/84/2015 04.12.2015r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę                 i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
85. XIII/85/2015 04.12.2015r. w sprawie: zaopiniowania planu aglomeracji Pasym.
86. XIII/86/2015 04.12.2015r. w sprawie: nadania statutu sołectwom.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13.01.2016r., poz. 322

87.

XIV/87/2015 29.12.2015r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.
88. XIV/88/2015 29.12.2015r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 251
89. XIV/89/2015 29.12.2015r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2015, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
90. XIV/90/2015 29.12.2015r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na                             lata 2016-2028.
91. XIV/91/2015 29.12.2015r. w sprawie: budżetu na rok 2016 Dz. Urzędowy Wojew. Warm. – Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 252
92. XIV/92/2015 29.12.2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 253
93. XIV/93/2015 29.12.2015r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dz.Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 254

  

94. XIV/94/2015 29.12.2015r. w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
95. XIV/95/2015 29.12.2015r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2016 roku.
96. XIV/96/2015 29.12.2015r. w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. Dz. Urzęd. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11 lutego 2016r., poz. 753

97.

XV/97/2016 14.01.2016 w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Pasymiu.

98.

XVI/98/2016 12.02.2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.
99. XVI/99/2016 12.02.2016r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r.,

poz. 855

100. XVI/100/2016 12.02.2016r. w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.
101. XVI/101/2016 12.02.2016r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.
102. XVI/102/2016 12.02.2016r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym                       z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku. Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.56.2016 z dnia 18 marca 2016r.
103. XVI/103/2016 12.02.2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Michałki.
104. XVI/104/2016 12.02.2016r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 856
105. XVI/105/2016 12.02.2016r. w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 857
106. XVI/106/2016 12.02.2016r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 08 marca 2016r., poz. 1122
107. XVI/107/2016 12.02.2016r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urzędowy Województwa Warm.-Maz. z dnia 08 marca 2016r., poz. 1123
108. XVI/108/2016 12.02.2016r. w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Tartacznej w Pasymiu na okres 10 lat.
109. XVI/109/2016 12.02.2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej                 w Pasymiu z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 858 Uchwała RIO Nr 0102-143/16 z dnia 03 marca 2016r.
110. XVII/110/2016 11.03.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

111. XVII/111/2016 11.03.2016 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 marca 2016r. poz. 1263
112. XVII/112/2016 11.03.2016r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 21.04.2016r., poz. 1801

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.95.2016 z dnia

20.04.2016r.

113. XVII/113/2016 11.03.2016r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pasymiu. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.04.16r., poz. 1724
114. XVII/114/2016 11.03.2016r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.
115. XVII/115/2016 11.03.2016r.

w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Pasym.

116. XVII/116/2016 11.03.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Gminę Pasym zadania polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w części przebiegającej przez teren Gminy Pasym w kilometrażu od km 2+149,92 do km 6+650 w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim.

117. XVII/117/2016 11.03.2016r. w sprawie: przyjęcia przez Gminę Pasym zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w części przebiegającej przez teren Gminy Pasym w kilometrażu od km 2+149,92 do km 6+650.
118. XVII/118/2016 11.03.2016r. w sprawie: zmianu uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo).

119.

XVII/119/2016 11.03.2016r. w sprawie: zmiany uchwały NR XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu. ` Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 22marca 2016r., poz. 1300

120.

XVIII/120/2016

27.04.2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata   2016-2028.
121. XVIII/121/2016 27.04.2016r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016. Dz.Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia         05 maja 2016r. poz. 1960
122. XVIII/122/2016 27.04.2016r.

w sprawie: ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2328
123. XVIII/123/2016 27.04.2016r.

w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pasym publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2329
124. XVIII/124/2016 27.04.2016r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
125. XVIII/125/2016 27.04.2016r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 20.05.2016r. poz. 2197

126. XVIII/126/2016 27.04.2016r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym. Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2330

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.166.2016 z dnia 30 maja 16r.

127. XVIII/127/2016 27.04.2016 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.
128. XIX/128/2016 28.06.2016 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2016.
129. XIX/129/2016 28.06.2016 w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
130. XIX/130/2016 28.06.2016 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 08.07.2016r. poz. 2810

131. XIX/131/2016 28.06.2016 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeni a za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 08.07.2016r. poz. 2811

132. XIX/132/2016 28.06.2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 05.07.2016r., poz. 2716    

133. XIX/133/2016 28.06.2016 w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pasymiu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.301.2016 z dn. 03.08.16r.

134. XIX/134/2016 28.06.2016r. w sprawie: wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o.”
135. XIX/135/2016 28.06.2016 w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Rynek                     w Pasymiu na okres 10 lat.
136. XIX/136/2016 28.06.2016 w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii             w Gminie Pasym w 2016 roku.    
137. XIX/137/2016 28.06.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Pasymiu.

138. XIX/138/2016 28.06.2016 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno
139. XIX/139/2016 28.06.2016 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata   2016-2028.
140. XIX/140/2016 28.06.2016 w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016. Dz. Urzędowy Wojew.Warm.-Maz. z dnia 04.07.16r. poz. 2689
141. XIX/141/2016 28.06.2016 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
142. XIX/142/2016 28.06.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz     ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2015.
143. XIX/143/2016 28.06.2016 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
144. XX/144/2016 12.07.2016r.

w spw sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

145. XX/145/2016 12.07.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                       na lata 2016-2028.

146. XX/146/2016 12.07.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13.07.16r, poz. 2886
147. XXI/147/2016 01.08.2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

148. XXII/148/2016 24.08.2016r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028
149. XXII/149/2016 24.08.2016r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016. Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 26.08.2016r. poz. 3436
150. XXIII/150/2016 18.10.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

151. XXIII/151/2016 18.10.2016r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016. Dz. Urzędowy Wojew. Warm,-Maz. z dnia 25.10.16r. poz. 4112
152. XXIII/152/2016 18.10.2016r.

w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pasm.

153. XXIII/153/2016 18.10.2016r.

w w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.12.2016r., poz. 5181

Odpis wyroku z dn. 02.02.17r. Sygn.akt II SA/0I 1413/16

154. XXIV/154/2016 15.11.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

155. XXIV/155/2016 15.11.2016r. W sprawie zmiany budżetu na rok 2016. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22.11.2016r. poz. 4594
156. XXIV/156/2016 15.11.2016r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22.11.2016r. poz. 4595
157. XXIV/157/2016 15.11.2016r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22 11.2016r, poz. 4596
158. XXIV/158/2016 15.11.2016r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Pasym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.12.2016r. poz. 5182
159. XXIV/159/2016 15.11.2016r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

160. XXIV/160/2016 15.11.2016r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2016-2019.

161. XXIV/161/2016 15.11.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

162. XXIV/162/2016 15.11.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości.

163. XXIV/163/2016 15.11.2016r. w sprawie: nadania nazw ulic w Pasymiu. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz z dnia 15.12.2016r., poz. 5183
164. XXIV/164/2016 15.11.2016r. w sprawie: utworzenia przez Gminę Pasm spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
165. XXIV/165/2016 15.11.2016r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
166. XXV/166/2016 06.12.2016r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 07.12.2016r. poz. 5005
167. XXVI/167/2016 28.12.2016r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
168. XXVI/168/2016 28.12.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata   2016-2028.

169. XXVI/169/2016 28.12.2016r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 04.01.17r.,                

poz. 85

170. XXVI/170/2016 28.12.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Pasymiu na okres 10 lat.

171. XXVI/171/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

172. XXVI/172/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

173. XXVI/173/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym.

174. XXVI/174/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.

175. XXVI/175/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu nr RPWM.02.02.01-28-0129/16 "Wyższa jakość edukacji w gminie Pasym" złożonego w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

176. XXVI/176/2016 28.12.2016r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

177. XXVI/177/2016 28.12.2016r. w sprawie: budżetu na rok 2017. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 04.01.17r., poz. 86
178. XXVI/178/2016 28.12.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

179. XXVI/179/2016 28.12.2016r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku.

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.27.2017 z dnia 02 lutego 17r.

180. XXVI/180/2016 28.12.2016r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

181. XXVII/181/2017 24.02.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

182. XXVII/182/2017 24.02.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017 Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 28.02.2017r., poz. 1003
183. XXVII/183/2017 24.02.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

184. XXVII/184/2017 24.02.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

185. XXVII/185/2017 24.02.2017r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.
186. XXVII/186/2017 24.02.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2013 z dnia 20 września 2013r., w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

Dz. Urzędowy

Wojew. Warm.-Maz z dnia 16.03.2017r., poz. 1227

187. XXVII/187/2017 24.02.2017r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych                           i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
188. XXVII/188/2017 24.02.2017r. w sprawie: zmiany planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow"

189.

XXVIII/189/2017 31.03.2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym                         na lata 2017-2028.
190. XXVIII/190/2017 31.03.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017. Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 06.04.17r., poz. 1552
191. XXVIII/191/2017 31.03.2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku               na terenie gminy Pasym. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 28.04.2017r. poz. 2072
192. XXVIII/192/2017 31.03.2017r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                 w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości     i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27.04.2017r., poz. 2053

193. XXVIII/193/2017 31.03.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej                   w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

194. XXVIII/194/2017 31.03.2017r.

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów             do nowego ustroju szkolnego

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 05.05.2017r., poz. 2183
195. XXVIII/195/2017 31.03.2017r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 05.05.2017r., poz. 2184

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz z dn. 04.05.2017r. PN.4131.136.     2017

196. XXVIII/196/2017 31.03.2017

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/243/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 05.05.2017r., poz. 2186

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. z dn. 04.05.17r. PN.4131.135. 2017

197. XXVIII/197/2017 31.03.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu

198. XXVIII/198/2017 31.03.2017r. w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Pasymiu
199. XXIX/199/2017 23.05.2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
200. XXIX/200/2017 23.05.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017 Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.06.2017r, poz. 2696
201. XXIX/201/2017 23.05.2017r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 31.05.17r., poz. 2525

202. XXIX/202/2017 23.05.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/2015                  z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.06.17r. poz. 2754

203. XXIX/203/2017 23.05.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej    w Pasymiu   z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 20.06.17r. poz. 2755

204. XXIX/204/2017 23.05.2017r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

205. XXIX/205/2017 23.05.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

206. XXIX/206/2017 23.05.2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pasymiu przy ulicy Warszawskiej.

207. XXIX/207/2017 23.05.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

208. XXX/208/2017 27.06.2017r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

209. XXX/209/2017 27.06.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 03.07.17r., poz. 2889
210. XXX/210/2017 27.06.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

211. XXX/211/2017 27.06.2017r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2016
212. XXX/212/2017 27.06.2017r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.
213. XXXI/213/2017 22.08.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017. Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Mazur. z dn. 24.08.17r. poz.3463
214. XXXII/214/2017 19.09.2017r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

215. XXXII/215/2017 19.09.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017. Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27.09.17r.               poz. 3781
216. XXXII/216/2017 19.09.2017r. w sprawie: przekształcenia Zespołu Szkół w Pasymiu w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu i Publiczne Gimnazjum w Pasymiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Pasymiu.
217. XXXII/217/2017 19.09.2017r.

w sprawie: przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej                w Tylkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Tylkowie.

218. XXXII/218/2017 19.09.2017r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Gromie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Gromie.
219. XXXII/219/2017 19.09.2017r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 02.10.2017r., poz. 3835
220. XXXII/220/2017 19.09.2017r.

w sprawie: zmiany przebiegu dróg gminnych nr 193510N                      i 193522N.

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 02.10.2017r., poz. 3836
221. XXXII/221/2017 19.09.2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w gminie Pasym na okres 5 lat.

222. XXXII/222/2017 19.09.2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Pasymiu

223. XXXII/223/2017 19.09.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Gąsawa.

224. XXXIII/224/ 2017 30.10.2017r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.
225.

XXXIII/225/

2017

30.10.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017 Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10.11.2017r., poz. 4453
226. XXXIII/226/ 2017 30.10.2017r. W sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.
227. XXXIII/227/ 2017 30.10.2017r. W sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych.
228. XXXIV/228/ 2017 06.12.2017 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2017.
229. XXXIV/229/ 2017 06.12.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej       Gminy Pasym na lata 2017-2028.

230.

XXXIV/230/

2017

06.12.2017r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017. Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.12.17r. poz. 5016
231. XXXIV/231/ 2017 06.12.2017r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.12.17r. poz. 5017
232.

XXXIV/232/

2017

06.12.2017r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów     obliczenia podatku rolnego.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 08.12.17r. poz. 5018
233.

XXXIV/233/

2017

06.12.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

234. XXXIV/234/ 2017 06.12.2017r.

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego     dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.12.17r. poz. 5143
235. XXXV/235/2017 22.12.2017r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.
236. XXXV/236/2017 22.12.2017r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2018 roku.
237. XXXV/237/2017 22.12.2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Grom, gmina Pasym. Dz. Urzęd. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 16.01.2018r. poz. 345
238. XXXV/238/2017 22.12.2017r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki. Dz.Urzędowy Wojew. Warm.-Maz z dnia 22.01.2018r. poz. 422
239. XXXV/239/2017 22.12.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.01.18r. poz. 18
240. XXXV/240/2017 22.12.2017r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2017, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.
241. XXXV/241/2017 22.12.2017r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
242. XXXV/242/2017 22.12.2017r.

w sprawie: budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 02.01.18r. poz. 19
243. XXXVI/243/ 2018 22.02.2018r.

w sprawie: przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

244.

XXXVI/244/

2018

22.02.2018r. w sprawie: wysokości diet dla sołtysów
245. XXXVI/245/ 2018 22.02.2018r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (półwysep Korea).                
246. XXXVI/246/       2018           22.02.2018r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym na rok 2018.

247. XXXVI/247/ 2018 22.02.2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Wielbark
248. XXXVI/248/             2018 22.02.2018r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.
249. XXXVI/249/ 2018 22.02.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

250. XXXVI/250/                   2018 22.02.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz.               z dnia 01.03.2018r. poz. 1019 Uchwala RIO w Olsztynie z dnia 16.03.2018r. Nr 0102-126/18.
251. XXXVII/251/ 2018 12.03.2018r.

w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Sp. z o.o. na terenie działania miasta i gminy Pasym na lata 2018 - 2021”

252. XXXVIII/252/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla bezdomnych.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 16.04.18r., poz. 1793
253. XXXVIII/253/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: uchwalenia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pasym na lata 2018-2020.

254. XXXVIII/254/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: podziału miasta i gminy Pasym na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.04.18r., poz. 1794
255. XXXVIII/255/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: podziału miasta i gminy Pasym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz.                                                       z dnia 16.04.18r., poz. 1795
256 XXXVIII/256/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.04.18r., poz. 1796
257. XXXVIII/257/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest gmina Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 19.04.18r., poz. 1891

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm-Maz z dn. 17.04.18r., PN.4131.159. 2018

258. XXXVIII/258/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

259. XXXVIII/259/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

260. XXXVIII/260/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

261. XXXVIII/261/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 28.03.2018r., poz. 1379
262. XXXVIII/262/ 2018 22.03.2018r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 16.04.18r., poz. 1797
263. XXXIX/263/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej                   w Pasymiu.

264. XXXIX/264/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: ustanowienia herbu oraz flagi Gminy Pasym.

Dz.Urzędowy Wojew. Warm.-Maz z dnia 6.06.2018r., poz. 2615
265. XXXIX/265/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

266. XXXIX/266/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Pasym na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pasym.

Dz.Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18.05.2018r., poz. 2406

267. XXXIX/267/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

268. XXXIX/268/ 2018 10.05.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz.               z dnia 18.05.2018r., poz. 2407
269. XL/269/2018 08.06.2018r.

w sprawie: wniesienia skargi do sądu administracyjnego                        na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie.

270. XL/270/2018 08.06.2018r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym.

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 05.07.18r. poz. 3086
271. XL/271/2018 08.06.2018r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz z dnia 05.07.18r. poz. 3087
272. XL/272/2018 08.06.2018r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym. Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 05.07.18r. poz. 3088
273. XL/273/2018 08.06.2018r.

w sprawie: przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody                                   i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pasym".

274. XL/274/2018 08.06.2018r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

275. XL/275/2018 08.06.2018r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 115 w obrębie geodezyjnym 2 - Pasym (półwysep Korea)
276. XLI/276/2018 28.06.2018r.

w sprawie: zaopiniowania podziału Powiatu Szczycieńskiego na okręgi wyborcze, określenia ich numerów, granic orz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu Szczycieńskiego  

277. XLI/277/2018 28.06.2018r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/192/2017 z dnia 31 marca 2017r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 23.07.2018r. poz. 3288

278. XLI/278/2018 28.06.2018r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.
279. XLI/279/2018 28.06.2018r. w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz             z dn. 06.07.2018r., poz. 3117

280. XLI/280/2018 28.06.2018r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.
281. XLI/281/2018 28.06.2018r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem                  z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2017.

282. XLI/282/2018 28.06.2018r.

W sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

283. XLII/283/2018 16.08.2018r.

w sprawie: określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

284. XLII/284/2018 16.08.2018r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Pasym (półwysep Korea).

285. XLII/285/2018 16.08.2018r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym.

286. XLII/286/2018 16.08.2018r.

w sprawie: określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Pasym.

287. XLII/287/2018 16.08.2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2018-2028.

288. XLII/288/2018 16.08.2018r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2018.

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 22.08.18r., poz. 3707