Głównej zawartości

Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Pasymiu kadencja 2014-2018

 

 

Lp

Nr

uchwały

Data podjęcia

Przedstawienie uchwały (treść)

w sprawie

Ważniejsza treść postanowienia decyzji

Termin wykonania

Publikacja

Rozstrzygnięcie

nadzorcze

1

I/1/2014

01.12.2014r.

w sprawie: wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

2

I/2/2014

01.12.2014r.

w sprawie: wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

3

II/3/2014

08.12.2014r.

w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasymiu

       

4

II/4/2014

08.12.2014r.

w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej

       

5

III/5/2014

19.12.2014r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2014.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 29.12.2014r., poz. 4300

 

6

III/6/2014

19.12.2014r.

w sprawie: wynagrodzenia Burmistrza Miasta Pasym.

       

7

III/7/2014

19.12.2014r.

w sprawie: zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XXXIX/249/2014 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym

   

 

Dz. Urzędowy

Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15 stycznia 2015r., poz 310

 

8

IV/8/2014

30.12.2014r.

W sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2014, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

9

IV/9/2014

30.12.2014r.

W sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

10

IV/10/2014

30.12.2014r.

W sprawie: budżetu na rok 2015

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13 stycznia 2015r. poz. 266

 

11

IV/11/2014

30.12.2014r.

W sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

       

12

V/12/2015

27.02.2015r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

13

V/13/2015

27.02.2015r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11.03.2015r., poz. 886

 

14.

V/14/2015

27.02.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom, gmina Pasym.

       

15.

V/15/2015

27.02.2015r.

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pasym.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz 1127

 

16.

V/16/2015

27.02.2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/217/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew.

Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz. 1128

 

17.

V/17/2015

27.02.2015r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz 1129

 

18.

V/18/2015

27.02.2015r.

w sprawie: przyjęcia „Strategii Ziemi Szczycieńskiej do roku 2020”.

       

19.

V/19/2015

27.02.2015r.

w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publiczne Gimnazjum w Pasym

       

20.

V/20/2015

27.02.2015r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Pasymiu.

       

21.

V/21/2015

27.02.2015r.

w sprawie: określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2015r., poz. 1130

 

22.

V/22/2015

27.02.2015r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2015 roku.

       

23.

V/23/2015

27.02.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu

       

24.

V/24/2015

27.02.2015r.

w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pasymiu

       

25.

V/25/2015

27.02.2015r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Pasym.

       

26.

V/26/2015

27.02.2015r.

w sprawie: desygnowania przedstawiciela na członka Rady Społecznej działającej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie.

 

       

27.

V/27/2015

27.02.2015r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

 

       

28.

V/28/2015

27.02.2015r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”

       

 

29.

VI/29/2015

28.04.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

 

       

30.

VI/30/2015

28.04.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 18.05.15r. poz. 1831

 

31.

 

VI/31/2015

28.04.2015r.

w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu.

       

32.

VI/32/2015

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Pasymiu

       

33.

VI/33/2015

28.04.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

 

       

 

34.

VI/34/2015

28.04.2015r.

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Szczycieńskiemu

       

 

35.

 

VI/35/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXXII/222/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie terenów o łącznej powierzchni 7,4606 ha, położonych na terenie Gminy Pasym granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

       

 

36.

 

VI/36/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

 

       

 

37.

 

VI/37/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: wystąpienia Gminy Pasym ze Związku Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Brama Mazurskiej Krainy” z siedzibą w Nidzicy.

 

       

 

38.

 

VI/38/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: przystąpienia Gminy Pasym do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” z siedzibą w Barczewie.

       

 

39.

 

VI/39/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

       

 

40.

 

VI/40/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

       

 

41.

 

VI/41/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27.05.2015r. poz. 1972

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.117. 2015

 

42.

 

VI/42/2015

 

28.04.2015r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

       

 

43.

 

VII/43/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie

       

 

44.

 

VII/44/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: nadania Statutu Zespołu Szkół w Pasymiu przy ul. Jana Pawła II 4.

       

 

45.

 

VII/45/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

       

 

46.

 

VII/46/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: określenia zasad gospodarki nieruchomościami

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11.08.15r., poz.2919

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.231.2015 z dn. 06.08.15r.

47.

 

VII/47/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju wsi Miłuki na lata 2015-2020.

       

 

48.

 

VII/48/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 37/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałki.

 

       

 

49.

 

VII/49/2015

 

30.06.2015r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Świętajno

       

50.

VII/50/2015

30.06.2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XI/87/2003 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10.07.2015r., poz. 2524

 

51.

VII/51/2015

30.06.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

52.

VII/52/2015

30.06.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 20.07.15r., poz. 2642

 

53.

VII/53/2015

30.06.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

54.

VII/54/2015

30.06.2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2014.

       

55.

VII/55/2015

30.06.2015r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

       

 

56.

VIII/56/2015

31.08.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej

Prognozy Finansowej Gminy Pasym

na lata 2015- 2028.

       

 

57.

VIII/57/2015

31.08.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

 

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dnia 21.09.2015r., poz. 3296

 

 

58.

VIII/58/2015

31.08.2015r.

w sprawie: wyboru ławników do

Sądu Rejonowego w Szczytnie na

kadencję 2016-2019.

       

59.

VIII/59/2015

31.08.2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/24/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie: powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

60.

VIII/60/2015

31.08.2015r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pasymiu, dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu, kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pasymiu, dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pasymiu, dyrektora Publicznego Gimnazjum w Pasymiu, dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylkowie, dyrektora Szkoły Podstawowej w Gromie.

       

61.

VIII/61/2015

31.08.2015r.

w sprawie: przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”.

       

62.

VIII/62/2015

31.08.2015r.

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego półwyspu Ostrów w obrębie geodezyjnym Pasym.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dn. 13.10.2015r. poz. 3582

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.271.2015 z dn. 07.10.2015r.

63.

VIII/63/2015

31.08.2015r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXI/131/2008 z dnia 09 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym

   

 

Dz. Urz. Wojew.-Warm.-Maz. z dnia 16.09.2015r., poz. 3266

 

 

64.

IX/64/2015

29.09.2015r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasymiu

       

65.

IX/65/2015

29.09.2015r.

w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo).

       

66.

IX/66/2015

29.09.2015r.

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Gminie Świętajno

       

 

67.

IX/67/2015

29.09.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

 

68.

IX/68/2015

29.09.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dn. 13.10.2015r., poz. 3584

 

 

69.

IX/69/2015

29.09.2015r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/40/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie utworzenia przez Gminę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

       

70.

IX/70/2015

29.09.2015r.

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną.

   

 

Dz. Urz. Wojew. War.-Maz. z dnia 12.10.2015r., poz. 3570

 

 

71.

IX/71/2015

29.09.2015r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej w Pasymiu na okres 10 lat.

       

 

72.

X/72/2015

27.10.2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr VII/30/2011 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pasym umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

       

73.

XI/73/2015

29.10.2015r.

W sprawie zmiany planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”

       

74.

XII/74/2015

05.11.2015r.

W sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

75.

XII/75/2015

05.11.2015r.

W sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10.11.2015r. poz.4048

 

76.

XII/76/2015

05.11.2015r.

w sprawie: określenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 10 listopada 15r. poz. 4049.

 

77.

XII/77/2015

05.11.2015r.

w sprawie: wystąpienia gminy Pasym ze Związku Gmin „Czyste Mazury” z siedzibą w Mrągowie.

       

78.

XII/78/2015

05.11.2015r.

w sprawie: powołania Społecznej Komisji do spraw Mieszkań Komunalnych.

       

79.

XIII/79/2015

04.12.2015

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

80.

XIII/80/2015

04.12.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 14 grudnia 2015r., poz. 4944

 

81.

XIII/81/2015

04.12.2015r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 4945

 

82.

XIII/82/2015

04.12.2015r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Mazur. z dnia 14 grudnia 2015r., poz. 4946

 

Uchwała RIO Nr 0102-7/16 z dnia 07.01.16r.

83.

XIII/83/2015

04.12.2015r.

w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Pasymiu.

       

84.

XIII/84/2015

04.12.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

       

85.

XIII/85/2015

04.12.2015r.

w sprawie: zaopiniowania planu aglomeracji Pasym.

       

86.

XIII/86/2015

04.12.2015r.

w sprawie: nadania statutu sołectwom.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13.01.2016r., poz. 322

 

 

87.

XIV/87/2015

29.12.2015r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2015-2028.

       

88.

XIV/88/2015

29.12.2015r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2015.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 251

 

89.

XIV/89/2015

29.12.2015r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2015, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

       

90.

XIV/90/2015

29.12.2015r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

91.

XIV/91/2015

29.12.2015r.

w sprawie: budżetu na rok 2016

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm. – Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 252

 

92.

XIV/92/2015

29.12.2015r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 253

 

93.

XIV/93/2015

29.12.2015r.

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

   

Dz.Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 12.01.2016r., poz. 254

 

94.

XIV/94/2015

29.12.2015r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

       

95.

XIV/95/2015

29.12.2015r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2016 roku.

       

96.

XIV/96/2015

29.12.2015r.

w sprawie: uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

   

Dz. Urzęd. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 11 lutego 2016r., poz. 753

 

 

97.

XV/97/2016

14.01.2016

w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Pasymiu.

       

 

98.

XVI/98/2016

12.02.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

99.

XVI/99/2016

12.02.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r.,

 

poz. 855

 

100.

XVI/100/2016

12.02.2016r.

w sprawie: ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej.

       

101.

XVI/101/2016

12.02.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

102.

XVI/102/2016

12.02.2016r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2016 roku.

     

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.56.2016 z dnia 18 marca 2016r.

103.

XVI/103/2016

12.02.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Michałki.

       

104.

XVI/104/2016

12.02.2016r.

w sprawie: wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 856

 

105.

XVI/105/2016

12.02.2016r.

w sprawie: uchwalenia stawki ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

   

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 857

 

106.

XVI/106/2016

12.02.2016r.

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 08 marca 2016r., poz. 1122

 

107.

XVI/107/2016

12.02.2016r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

 

   

Dz. Urzędowy Województwa Warm.-Maz. z dnia 08 marca 2016r., poz. 1123

 

108.

XVI/108/2016

12.02.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Tartacznej w Pasymiu na okres 10 lat.

       

109.

XVI/109/2016

12.02.2016r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 lutego 2016r., poz. 858

Uchwała RIO Nr 0102-143/16 z dnia 03 marca 2016r.

110.

XVII/110/2016

11.03.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

111.

XVII/111/2016

11.03.2016

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 18 marca 2016r. poz. 1263

 

112.

XVII/112/2016

11.03.2016r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 21.04.2016r., poz. 1801

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.95.2016 z dnia

20.04.2016r.

113.

XVII/113/2016

11.03.2016r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy w Pasymiu.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.04.16r., poz. 1724

 

114.

XVII/114/2016

11.03.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

       

115.

XVII/115/2016

11.03.2016r.

w sprawie: aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Pasym.

       

116.

XVII/116/2016

11.03.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przez Gminę Pasym zadania polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w części przebiegającej przez teren Gminy Pasym w kilometrażu od km 2+149,92 do km 6+650 w partnerstwie z Powiatem Szczycieńskim.

       

117.

XVII/117/2016

11.03.2016r.

w sprawie: przyjęcia przez Gminę Pasym zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1476N Pasym-Dźwierzuty w części przebiegającej przez teren Gminy Pasym w kilometrażu od km 2+149,92 do km 6+650.

       

118.

XVII/118/2016

11.03.2016r.

w sprawie: zmianu uchwały Nr IX/65/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 września 2015r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru gmin położonych na terenie powiatu szczycieńskiego (miasto Szczytno, gminy: Szczytno, Pasym, Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark), mrągowskiego (gmina Piecki) oraz nidzickiego (gmina Janowo).

       

119.

 

XVII/119/2016

11.03.2016r.

w sprawie: zmiany uchwały NR XIV/96/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu.

`

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 22marca 2016r., poz. 1300

 

120.

 

XVIII/120/2016

27.04.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

121.

XVIII/121/2016

27.04.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 05 maja 2016r. poz. 1960

 

122.

XVIII/122/2016

27.04.2016r.

w sprawie: ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2328

 

123.

XVIII/123/2016

27.04.2016r.

w sprawie: ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Pasym publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

   

Dz.Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2329

 

124.

XVIII/124/2016

27.04.2016r.

w sprawie: przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

       

125.

XVIII/125/2016

27.04.2016r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 20.05.2016r. poz. 2197

 

126.

XVIII/126/2016

27.04.2016r.

w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pasym.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 03 czerwca 16r. poz. 2330

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.166.2016 z dnia 30 maja 16r.

 

127.

XVIII/127/2016

27.04.2016

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

       

128.

XIX/128/2016

28.06.2016

w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta Pasym w roku budżetowym 2016.

       

129.

XIX/129/2016

28.06.2016

w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

       

130.

XIX/130/2016

28.06.2016

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 08.07.2016r. poz. 2810

 

131.

XIX/131/2016

28.06.2016

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/153/2009 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzeni a za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom szkół prowadzonych przez gminę Pasym.

   

 

Dz. Urz. Wojew. Warm-Maz. z dnia 08.07.2016r. poz. 2811

 

132.

XIX/132/2016

28.06.2016

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/104/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 12 lutego 2016r. w sprawie wyboru metody oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pasym.

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 05.07.2016r., poz. 2716

 

133.

XIX/133/2016

28.06.2016

w sprawie: ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pasymiu.

     

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.301.2016 z dn. 03.08.16r.

134.

XIX/134/2016

28.06.2016r.

w sprawie: wniesienia nieruchomości w formie aportu do spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z o.o.”

       

135.

XIX/135/2016

28.06.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe położone przy ul. Rynek w Pasymiu na okres 10 lat.

       

136.

XIX/136/2016

28.06.2016

w sprawie: zmiany załącznika nr 2 do Uchwały Nr XIV/95/2015 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2016 roku.

       

137.

XIX/137/2016

28.06.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Pasymiu.

 

       

138.

XIX/138/2016

28.06.2016

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabno

       

139.

XIX/139/2016

28.06.2016

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

140.

XIX/140/2016

28.06.2016

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urzędowy Wojew.Warm.-Maz. z dnia 04.07.16r. poz. 2689

 

141.

XIX/141/2016

28.06.2016

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pasym.

       

142.

XIX/142/2016

28.06.2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Pasym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pasym w roku 2015.

       

143.

XIX/143/2016

28.06.2016

w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Pasym z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

       

144.

XX/144/2016

12.07.2016r.

w spw sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/139/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

 

       

145.

XX/145/2016

12.07.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

 

       

146.

XX/146/2016

12.07.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 13.07.16r, poz. 2886

 

147.

XXI/147/2016

01.08.2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/45/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia planu „Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow”.

 

       

148.

XXII/148/2016

24.08.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028

       

149.

XXII/149/2016

24.08.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 26.08.2016r. poz. 3436

 

150.

XXIII/150/2016

18.10.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

 

       

151.

XXIII/151/2016

18.10.2016r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm,-Maz. z dnia 25.10.16r. poz. 4112

 

152.

XXIII/152/2016

18.10.2016r.

w sprawie: oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pasym oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Pasm.

 

       

153.

XXIII/153/2016

18.10.2016r.

w w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

 

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.12.2016r., poz. 5181

 

Odpis wyroku z dn. 02.02.17r. Sygn.akt II SA/0I 1413/16

154.

XXIV/154/2016

15.11.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

       

155.

XXIV/155/2016

15.11.2016r.

W sprawie zmiany budżetu na rok 2016.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22.11.2016r. poz. 4594

 

156.

XXIV/156/2016

15.11.2016r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22.11.2016r. poz. 4595

 

157.

XXIV/157/2016

15.11.2016r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 22 11.2016r, poz. 4596

 

158.

XXIV/158/2016

15.11.2016r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/135/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012r. w sprawie podziału miasta i gminy Pasym na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 15.12.2016r. poz. 5182

 

159.

XXIV/159/2016

15.11.2016r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Pasym w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

 

       

160.

XXIV/160/2016

15.11.2016r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pasym na lata 2016-2019.

       

161.

XXIV/161/2016

15.11.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Miłuki, gmina Pasym.

       

162.

XXIV/162/2016

15.11.2016

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zbycia nieruchomości.

 

       

163.

XXIV/163/2016

15.11.2016r.

w sprawie: nadania nazw ulic w Pasymiu.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz z dnia 15.12.2016r., poz. 5183

 

164.

XXIV/164/2016

15.11.2016r.

w sprawie: utworzenia przez Gminę Pasm spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

       

165.

XXIV/165/2016

15.11.2016r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

       

166.

XXV/166/2016

06.12.2016r.

w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 07.12.2016r. poz. 5005

 

167.

XXVI/167/2016

28.12.2016r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

       

168.

XXVI/168/2016

28.12.2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2016-2028.

 

       

169.

XXVI/169/2016

28.12.2016r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2016

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 04.01.17r.,

 

poz. 85

 

170.

XXVI/170/2016

28.12.2016r.

w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na nieruchomości położone w Pasymiu na okres 10 lat.

       

171.

XXVI/171/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

 

       

172.

XXVI/172/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym.

 

       

173.

XXVI/173/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Leleszki, gmina Pasym.

       

174.

XXVI/174/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Michałki, gmina Pasym.

 

       

175.

XXVI/175/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu nr RPWM.02.02.01-28-0129/16 "Wyższa jakość edukacji w gminie Pasym" złożonego w ramach konkursu nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/16 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

       

176.

XXVI/176/2016

28.12.2016r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

 

       

177.

XXVI/177/2016

28.12.2016r.

w sprawie: budżetu na rok 2017.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 04.01.17r., poz. 86

 

178.

XXVI/178/2016

28.12.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

 

       

179.

XXVI/179/2016

28.12.2016r.

w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Pasym z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017 roku.

 

     

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.27.2017 z dnia 02 lutego 17r.

180.

XXVI/180/2016

28.12.2016r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

       

181.

XXVII/181/2017

24.02.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

 

       

182.

XXVII/182/2017

24.02.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 28.02.2017r., poz. 1003

 

183.

XXVII/183/2017

24.02.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

 

       

184.

XXVII/184/2017

24.02.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.

 

       

185.

XXVII/185/2017

24.02.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Pasymiu.

       

186.

XXVII/186/2017

24.02.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/188/2013 z dnia 20 września 2013r., w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia wykraczające poza podstawę programową w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pasym.

   

 

Dz. Urzędowy

Wojew. Warm.-Maz z dnia 16.03.2017r., poz. 1227

 

187.

XXVII/187/2017

24.02.2017r.

w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

       

188.

XXVII/188/2017

24.02.2017r.

w sprawie: zmiany planu "Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast Cittaslow"

       

 

189.

XXVIII/189/2017

31.03.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

       

190.

XXVIII/190/2017

31.03.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017.

   

Dz. Urz. Wojew. Warm.-Maz. z dnia 06.04.17r., poz. 1552

 

191.

XXVIII/191/2017

31.03.2017r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pasym.

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 28.04.2017r. poz. 2072

 

192.

XXVIII/192/2017

31.03.2017r.

w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 27.04.2017r., poz. 2053

 

193.

XXVIII/193/2017

31.03.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/180/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

       

194.

XXVIII/194/2017

31.03.2017r.

w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

   

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dn. 05.05.2017r., poz. 2183

 

195.

XXVIII/195/2017

31.03.2017r.

w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 05.05.2017r., poz. 2184

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz z dn. 04.05.2017r. PN.4131.136. 2017

196.

XXVIII/196/2017

31.03.2017

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLI/243/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji.

 

   

 

Dz. Urzędowy Wojew. Warm.-Maz. z dnia 05.05.2017r., poz. 2186

 

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warm.-Maz. z dn. 04.05.17r. PN.4131.135. 2017

197.

XXVIII/197/2017

31.03.2017r.

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu

 

       

198.

XXVIII/198/2017

31.03.2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pasym Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Pasymiu

       

199.

XXIX/199/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pasym na lata 2017-2028.

       

200.

XXIX/200/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany budżetu na rok 2017

       

201.

XXIX/201/2017

23.05.2017r.

w sprawie: poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

   

 

Dz.Urzędowy Wojew. Warm-Maz. z dnia 31.05.2017r., poz. 2525

 

202.

XXIX/202/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr VII/46/2015 z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami.

 

       

203.

XXIX/203/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIX/130/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Pasym.

       

204.

XXIX/204/2017

23.05.2017r.

w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pasym.

 

       

205.

XXIX/205/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVIII/193/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pasym w 2017 roku.

 

       

206.

XXIX/206/2017

23.05.2017r.

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Pasymiu przy ulicy Warszawskiej.

 

       

207.

XXIX/207/2017

23.05.2017r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/183/2017 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szczycieńskiemu.