Głównej zawartości

Referat Rozwoju Gminy

REFERAT ROZWOJU GMINY

L.p Imię i nazwisko pracownika Stanowisko Rodzaj załatwianych spraw Numer pokoju Numer telefonu Adres e-mail
1 mgr inż. Barbara Trusewicz Kierownik

Kierowanie referatem

Inwestycje

Planowanie przestrzenne

Budownictwo

Podziały i rozgraniczenia gruntów

16

tel. (89) 621 20 11, wew. 36

kom. 508 336 353

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2 mgr inż. Mariusz Luma Podinspektor

Gospodarka odpadami

Ochrona środowiska

15 tel. (89) 621 20 11, wew. 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3

mgr Agnieszka Cekalska

Podinspektor

Drogi i oświetlenie

Rolnictwo

Melioracje

Leśnictwo

Łowiectwo

Geologia

14

tel. (89) 621 20 11, wew. 34

kom. 512424183

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4

   Anna Kuczyńska

w zastępstwie:

mgr inż. Iwona Żabka

Inspektor

Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż działek gminnych

Dzierżawa, najem, użyczenie

Użytkowanie wieczyste

14 tel. (89) 621 20 11, wew. 34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5 mgr Anna Adamczyk Inspektor

Zarządzanie kryzysowe

Obrona cywilna

Sprawy wojskowe

Bezdomność zwierząt

Wycinka drzew i krzewów Gospodarka mieszkaniowa gminy Ochrona zabytków

14 tel. (89) 621 20 11, wew. 34 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6 mgr Tomasz Lachowicz Inspektor

Zamówienia publiczne Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Współpraca z Lokalną Grupą działania, z Siecią Miast Cittaslow

15 tel. (89) 621 20 11, wew. 35 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań REFERATU ROZWOJU GMINY należy w szczególności:

1. W zakresie inwestycji:

1)Prowadzenie inwestycji gminnych,
2)Uzgadnianie inwestycji realizowanych na terenie gminy,
3)Inicjowanie realizacji inwestycji gminnych z zakresu infrastruktury technicznej (systemów: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię cieplną, budownictwa komunalnego, energetyki, usuwania i unieszkodliwiania nieczystości stałych, gminnej sieci drogowej)
4) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do wzmacniania i rozwoju gminy
5)Przygotowanie niezbędnych materiałów i wykonywanie czynności organizacyjnych związanych ze współdziałaniem z zakładami i jednostkami organizacyjnymi gminy
6)Przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza Miasta oraz w celu przedstawienia właściwym jednostkom sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji na temat realizowanych zadań
7) Nadzór oraz rozliczanie inwestycji, dokonywanie odbiorców częściowych i końcowych
8)Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
9)Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
10)Prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę
11)Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków
12)koordynacja działań związanych z udzielaniem zamówień publicznych prowadzonych przez inne referaty.

2. W zakresie drogownictwa:

1)Opracowywanie projektów i planów finansowych i rzeczowych w zakresie budowy, modernizacji i utrzymania dróg oraz obiektów mostowych
2) Organizowanie i koordynowanie prac w zakresie budowy i utrzymania dróg gminnych
3) Organizowanie i bieżący nadzór nad kapitalnymi remontami dróg gminnych
4) Opracowywanie projektów rozwoju lokalnej sieci drogowej oraz prowadzenie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych
5) Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg gminnych
6) Prowadzenie ewidencji dróg gminnych
7) Prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg i usuwaniem gołoledzi na drogach
8) Prowadzenie spraw związanych z lokalizowaniem w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką lub potrzebami ruchu, wykonywaniem w pasie drogowym wszelkich robót lub wykorzystywaniem go w celach innych niż transportowe
9) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i reorganizacji ruchu drogowego, utrzymania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu
10) Wnioskowanie w sprawach lokalnej komunikacji, rozkładów jazdy i lokalizacji przystanków.

3. W zakresie planowania przestrzennego:

1)opracowywanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2)dokonywanie okreswych skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, 3)naliczanie opłat adiacenckich i planistycznych,
4)sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji
5)prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy
6)prowadzenie ewidencji pozwoleń na budowę

4. W zakresie gospodarki gruntami i rolnictwa:

1) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją gruntów stanowiących własność Gminy
2) Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą gruntów stanowiących własność Gminy
3) Prowadzenie spraw związanych z dzierżawami nieruchomości stanowiących własność Gminy
4) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej /Dz.U z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm./ i Rozp. Min. Rol. i Gosp. Żywn. z dnia 11 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i wymaganych kwalifikacji do znakowania oraz wzorów znaków identyfikacyjnych (Dz.U.Nr 13 poz.120 z późn. zm.)
5) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 674 z późn. zm./
6) Prowadzenie spraw z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. /Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zm./
7) Występowanie z żądaniami, gdy właściciel lub użytkownik nie odbudował lub nie wyremontował w terminie obiektu zabytkowego na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, przeniósł własność nabytej działki na rzecz Gminy za odpowiednim wynagrodzeniem
8) Naliczenie opłaty za użytkowanie wieczyste i zarządzanie nieruchomości stanowiących własność Gminy
9) Przygotowanie decyzji o ustanowieniu, zakresie i warunkach użytkowania, zarządu i użyczenia
10) Orzekanie o wygaśnięciu praw użytkowania i zarządu
11) Przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części
12) Tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy miasta
13)Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność gminy
14) Prowadzenie przetargów na sprzedaż i użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych
15) Przygotowanie i przeprowadzenie spisów rolnych
16) Oznaczanie nieruchomości i prowadzenie ich rejestru
17)Zatwierdzanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

5. W zakresie ochrony środowiska:

1) Opracowywanie prognoz i programów ochrony środowiska i ochrony przyrody 2)Udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska
3) Współdziałanie z poza gminnymi instytucjami i organizacjami mającymi na celu ochronę środowiska
4) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - prawo wodne (Dz.U.Nr 115, poz.1229 z późn. zm.)
5) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62, poz.627 z późn. zm)
6) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.629 z późn. zm.)
7) Prowadzenie spraw z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.)
8) Opracowywanie wniosków na pozyskanie dotacji i subwencji
9) Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew, zadrzewień i zakrzaczeń na gruntach indywidualnych i gruntach gminnych (z wyłączeniem zadrzewień stanowiących lasy).
10) Realizacja zadań wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

6. Koordynowanie spraw związanych z gospodarką lokalową.

1)administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynków
2)przygotowanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania oraz osób zwolnionych z zakładów karnych
3)przejmowania zakładowych budynków mieszkalnych
4)egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej
5)ustalanie stawki czynszu i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe, Referat współdziała z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

7. Prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych i wojennych.

8. W zakresie ochrony danych osobowych:

Nadzór nad przestrzeganiem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133, poz. 883 ze zmianami), w szczególności – ochrona zbiorów danych wymagających rejestracji.

9. Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:

1) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny
2) współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi dla celów powszechnego obowiązku obrony
3) orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
4) udzielanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodzin oraz pokrywanie należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych
5) prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi na rzecz obronności kraju
6) tworzenie formacji obrony cywilnej
7) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności
8)udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.

10. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, a w szczególności:

1) dokonywanie przeglądów stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie gminy, sporządzanie zaleceń i wniosków, określanie kierunków zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów i innych miejscowych zagrożeń
2) podejmowanie czynności mających na celu utrzymanie, wyposażenie i zapewnienie gotowości bojowej ochotniczym jednostkom straży pożarnej na terenie gminy
3) prowadzenie spraw związanych z wypłatą ekwiwalentów i ubezpieczenia członków ochotniczych straży pożarnej oraz wystawienia i rozliczania kart drogowych i eksploatacyjnych dla pojazdów pożarniczych
4) inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej z zakresu ochrony przeciwpożarowej
5) organizowanie szkoleń i doskonalenia pracowników w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.